Wat kan de onderwijskracht leren van een FP?

De leerkracht, maar ook een zorgmedewerker, wordt gestimuleerd vragen te beantwoorden, waar hij of zij normaal niet bij stil staat. De ‘uitklapschermpjes’ helpen je om gedetailleerd te kijken. De ‘i-tjes-  helpen je bij het begrijpen van de vragen.

Vinden ouders het invullen wel eens moeilijk?

Uiteraard hebben sommige ouders hulp nodig bij het invullen. Dit is vergelijkbaar met andere lijsten.

Kun je data ook anders verzamelen dan met het FP?

Er zijn meerdere mogelijkheden om informatie te verzamelen, maar het FP scheelt een hoop gesprekstijd en geeft als enige systeem een compleet beeld.

Kan je met het FP een groepsanalyse van een klas maken?

Alle ingevulde profielen samen geven de mogelijkheid om een groepsanalyse te maken. Je krijgt dan een scherp beeld van de zorg in de groep.

Hoe worden ouders er bij betrokken en wanneer schakel je het FP in?

Ouders krijgen dezelfde vragen als de leerkracht of zorgverlener. De leerkracht is meestal degen die in eerste instantie de ouders bij het FP trekt. Door de ingevulde lijsten naast elkaar te leggen wordt een compleet beeld gevormd van alle zorgen en kansen.

Hoe reageren ouders op het inzetten van het FP?

Soms vinden ouders het moeilijk om alle zorgen zo naast elkaar te zetten, maar zij voelen zich ook erg serieus genomen. Het helpt enorm om inzicht te krijgen in de zorgen.

Hoe verhoudt het FP zich tot aanbod en vraaggerichte hulp?

Het FunctioneringsProfiel is een ‘needs based assessment’. Het helpt te kijken wat het kind nodig heeft om het functioneren verder te helpen.

De toegevoegde waarde voor de schooldirectie

Het FP geeft inzicht in de schoolpopulatie, waardoor planning beter mogelijk wordt. Door het gebruik van het FP kunnen ondersteuningsmiddelen doelmatiger worden ingezet. Doordat je de vinger sneller op de zere plek kunt leggen is de belasting voor het team minder.

 • Verbetering van kwaliteit van onderwijs
 • Voortdurende verbetering van het ondersteuningsproces
 • Betere sfeer in school
De toegevoegde waarde voor de school

Het FP levert inzicht in de problematiek rondom het kind, waardoor de leerkracht de ondersteuningsvraag beter kan verwoorden en gericht te werk kan gaan.

 • Minder onbegrepen probleemkinderen
 • Directe ondersteuning van leerkrachten
 • Ondersteunt HandelingsGericht Werken (HGW cyclus)
 • Input voor zorg advies teams
 • Ouderparticipatie
Handelingsgericht werken met het FP

Voor de optimalisatie van de zorgstructuur op school gebruik je het FP voor: zicht krijgen op actuele situatie leerling; rationeel handelen en handelingsvaardig blijven; beslissingen evalueren; (eerder) bijsturen; systematiek zorgstructuur bevorderen; overbelasting voorkomen; gericht hulptroepen inzetten.

FP ingevuld: hoe nu verder

Een ingevuld FP vraagt om een vaardige analyse. Dat kan in een training worden geleerd of worden ingekocht bij YOEP. Een krachtig rapport bevat dan: beschrijving, analyse en advisering.
Die adviezen zijn gericht op het volledige systeem, dus op het kind met leerkracht, ouders en (zorg)omgeving.

Escalatie voorkomen

Door inzet van het FP weet je wat er aan de hand is en raak je in gesprek. Hierdoor kun je escalatie van de (gedrags-) problemen voorkomen. Dit geeft verbinding in plaats van isolatie.

 • Gezamenlijk inzicht in de problematiek
 • Aangrijpingspunten voor ondersteuning
 • Alle betrokkenen zijn in gesprek
De kracht van samenwerking

Samenwerken in de jeugdzorg betekent: delen van informatie en kennis over het functioneren van het kind. Het FP maakt dat mogelijk.

 • Privacy
 • Dezelfde taal spreken
 • Bestrijkt het hele werkveld:
 • Ouders, zorg, begeleiding, welzijn, school…
FP voor groepsanalyse

Elke groep FP’s is in een groepsanalyse te gebruiken. Het geeft een helder beeld in percentages van de grootste gemene deler qua zorgen over de groep. Tevens kun je de groep nader analyseren door de demografische gegevens te analyseren, die meegenomen worden in de groepsrapportage.

De directeur PO over het FP

Extra taken door het Passend Onderwijs maken het voor scholen niet makkelijker. Er komen meer opvoedingstaken voor school die om samenwerken met ouders vragen. Het FP maakt dat makkelijker. Ouders voelen zich serieus genomen en leerkrachten hebben beter zicht op de ondersteuningsvraag en onderwijsbehoeften.

Anne Niehe vertelt over de rol van het FP op haar basisschool.

 • Het FP geeft woorden aan gevoel
 • In gesprek met ouders zijn
 • Ouders en leerkrachten spreken dezelfde taal
 • Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten
 • Helder maken wat een kind nodig heeft
Het FP in het onderwijs
 • Het maakt nóg helderder wat een kind nodig heeft
 • Grootste winst van het FP is dat je met de ouders in gesprek kunt blijven
 • Het FP draagt bij aan de deskundigheid van de leerkrachten, zij erkennen de waarde van het FP